Algemene Voorwaarden Parts Smart

Step One

1. Definities

 

1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

1.2 Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en/of verkoop of andersoortige overeenkomst die Parts Smart  met de klant aangaat en alle daaruit voortvloeiende en/of mee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen. Dit betreft in ieder geval de overeenkomst waarbij bij Parts Smart  zich jegens de klant verbindt om bepaalde goederen te leveren;

1.3 Medewerker / werknemer: een natuurlijke persoon die werkzaam is bij of verbonden is aan Parts Smart, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

1.4 Offerte: het vrijblijvende aanbod door Parts Smart aan de klant gedaan;

1.5 Goederen: de producten die Parts Smart via haar website verkoopt of direct vanuit haar magazijn. Daarbij gaat het onder andere om accessoires en onderdelen voor mobiele telefoons;

1.6 Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Parts Smart de opdracht heeft gegeven tot het leveren van goederen;

1.7 Partijen: Parts Smart en de klant gezamenlijk;

1.8 Werkzaamheden: alle door Parts Smart ten behoeve van klant uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Parts Smart zijn aanvaard alsmede alle daaruit voor Parts Smart voortvloeiende werkzaamheden;

1.9 Intellectueel eigendom: alle intellectuele eigendomsrechten van Parts Smart, waaronder begrepen het merkenrecht;

1.10 Dagen: alle kalenderdagen;

1.11 Overmacht: elke van de wil van Parts Smart onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst te voorzien – daaronder begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werknemersuitsluiting, bedrijfsbezetting, transportmoeilijkheden, brand, en andere storingen in het bedrijf van Parts Smart of haar toeleveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs van Parts Smart niet kan worden gevraagd;

1.12 Niet toe te rekenen tekortkoming: onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, fabrieksstoornis, staking, blokkades, uitsluiting, verkeersstoornis, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door derde(n);

1.13 Parts Smart: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Parts Smart ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Step Two

2.Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waar bij Parts Smart zich verbindt of zal verbinden om werkzaamheden te verrichten of goederen te leveren voor de klant, alsmede op alle daaruit voor Parts Smart voortvloeiende werkzaamheden. Deze algemene voorwaarden zijn in ieder geval van toepassing op alle overeenkomsten waar bij Parts Smart diensten verricht met betrekking tot levering van accessoires en onderdelen van mobiele telefoons, computer accessoires, winkelinrichting en overige draagbare apparatuur.
2.2 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld een schriftelijke overeenkomst of op een aangepaste factuur. Deze instemming brengt nooit met zich mee dat de voorwaarden voor klant of derde ook op andere overeenkomsten tussen Parts Smart en de klant van toepassing zijn.
2.3 Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de andere schriftelijke afspraak gemaakte uitzondering onderling tegenstrijdig zijn, geldt de schriftelijke uitzondering op deze algemene voorwaarden voor wat betreft de tegenstrijdigheid.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling(en) zal/zullen worden vervangen door andere, wel geldige bepaling(en) die de door de niet geldige bepaling(en) beoogde gevolgen zo dicht mogelijk, zal benaderen.
2.5 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van klant wordt door Parts Smart

uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.6 Bepalingen uit deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, indien en voor zover dwingendrechtelijke voorschriften zich daartegen verzetten. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn geldt de voor Parts Smart  gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.8 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst
  3.1 Een opdracht, rechtsbetrekking of overeenkomst tussen Parts Smart en de klant komt tot stand:
  - Op het moment dat de klant schriftelijk of mondeling Parts Smart een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en/of het leveren van bepaalde goederen en Parts Smart deze opdracht accepteert dan wel indien Parts Smart uitdrukkelijk uitvoering geeft aan hetgeen is overeengekomen of;
  - Op het moment dat de klant goederen koopt in de (web-)winkel van Parts Smart.
  3.2 Ten aanzien van de werkzaamheden en/of levering waarvoor in verband met de aard en de omvang geen orderbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur als orderbevestiging, welke wordt geacht de opdracht of overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  3.3 Aanvragen voor de dienstverlening van Parts Smart worden geacht gedaan te worden door daartoe (statutair) bevoegde personen/ vertegenwoordigers van de rechtspersoon.
  3.4 Een bestelling is slechts geldig indien akkoord is gegeven op de bestelling door Parts Smart. Bij een bestelling op de website van Parts Smart vindt aanvaarding door Parts Smart plaats door het verzenden van een e-mailbericht aan de klant met daarin de orderbevestiging.
  3.5 Indien de tussen partijen gemaakte afspraken type- en/of spellingsfouten bevatten dan is Parts Smart hier niet aan gebonden en wordt Parts Smart in staat gesteld deze fouten te herstellen.
  3.6 Offertes zijn steeds vrijblijvend. Parts Smart behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen.
 2. Annulering / Wijziging van de opdracht
  4.1 Parts Smart behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van reden te weigeren.
  4.2 Annulering of wijziging van de bestelling door de klant geeft Parts Smart recht op vergoeding van gemaakte kosten, waaronder begrepen kosten voortvloeiende uit contractuele of andere verplichtingen jegens derden, een en ander schadevergoeding wegens winstderving.
 3. Prijzen
  5.1 Overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, verzendkosten en overige heffingen, tenzij anders overeengekomen.
  5.2 Parts Smart heeft het recht redelijke kostenstijgingen door te berekenen. Parts Smart zal de klant schriftelijk van deze doorberekening op de hoogte stellen.
  5.3 Parts Smart is gerechtigd om - indien Parts Smart dit noodzakelijk of wenselijk acht - voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de klant zullen worden doorberekend.
  5.4 Voor de goederen van Parts Smart wordt na bestelling een factuur verzonden aan de klant met daarin een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de klant in de webwinkel van Parts Smart besteld, dan dient vooraf betaald te worden.
 4. Levering van diensten
  6.1. De levering kan ineens of in gedeelten geschieden ter keuze van Parts Smart. Waar hieronder wordt gesproken van levering is mede begrepen de gedeeltelijke levering.
  6.2. De in de overeenkomst genoemde levertijden en/of andere data zijn geen fatale termijnen. Parts Smart stelt alles in werk de genoemde levertijden/data na te leven, echter kan hier geen garantie op geven.
 5. Overmacht
  7.1 Indien Parts Smart door een haar niet toe te rekenen blijvende tekortkoming niet aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij het recht binnen redelijke termijn bij schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat Parts Smart tot enige schadevergoeding – en ook vergoeding van eventueel genoten voordeel – jegens de klant is gehouden.
  7.2 Een niet aan Parts Smart toe te rekenen tekortkoming wordt als blijvend aangemerkt indien de desbetreffende prestatie niet binnen een redelijke termijn na het intreden van de omstandigheden zal kunnen worden verricht.
  7.3 Indien de prestatie wel binnen een redelijke termijn kan worden verricht is de tekortkoming niet blijvend en kan noch Doctor Mobile, noch de klant de overeenkomst ontbinden. De verplichting van Parts Smart tot prestatie wordt opgeschort zonde dat Parts Smart jegens klant tot enige schade- of voordeel vergoeding gehouden is.
Step Three

8.Betalingsvoorwaarden
8.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen facturen door vooruitbetaling aan Parts Smart te worden betaald op rekening NL71INGB 0008275073 Parts Smart De klant kan op de volgende manieren betalen: via Multisafepay (Ideal, Visa & Mastercard, Maestro, Bankoverboeking, Mistercash, Giropaybanking, DIRECT-banking, eenmalige machtiging) vooruitbetaling, rembours of contant. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verwerkt en de goederen verstuurd.
8.2 De klant doet uitdrukkelijk afstand van het recht op korting of schuldvergelijking. Indien de klant de goederen op rekening koopt, dan dient de klant de goederen binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen. Indien de klant niet betaald heeft binnen de termijn van 14 dagen, dan zal de klant jegens Parts Smart van rechtswege in verzuim en gebreke zijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is. Voorts zal de klant van rechtswege en zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist is reeds voor het verstrijken van vermelde betalingstermijn jegens Parts Smart in verzuim en gebreke zijn indien de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verklaard wordt.
8.3 De op de bank-/giroafschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt. 
8.4 Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Parts Smart op de klant beschouwd. 
8.5 In alle gevallen waarin de klant jegens Parts Smart in verzuim is, is van rechtswege het gevolg: 
o Parts Smart is gerechtigd de afgeleverde goederen zonder meer terug te nemen en de opbrengst van de ter keuze van Parts Smart openbaar dan wel onderhands te verkopen goederen te verrekenen met al hetgeen de klant aan Parts Smart krachtens de overeenkomst verschuldigd is onverminderd de verplichting van de klant om het nadelige verschil aan te zuiveren;
o En onverminderd de verplichting van Parts Smart om een voordelig verschil aan klant of derde uit te keren.
o Over de hoofdsom dan wel een niet afgelost gedeelte van de hoofdsom is de klant vanaf de dag van het verzuim tot de dag der algehele voldoening aan Parts Smart de wettelijke rente verschuldigd, op jaarbasis, doch per dag opeisbaar.
o De klant is aan Parts Smart verschuldigd de incassokosten die door de niet of niet-tijdige betaling worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten zijn door de klant verschuldigd zodra Parts Smart voor het uitstaande bedrag de hulp van een gerechtsdeurwaarder of een jurist/advocaat heeft ingeschakeld. De incassokosten bedragen tenminste 20% op de hoofdsom vermeerderd met rente met een minimum van € 250,-.

 1. Retour sturen van goederen
  9.1 De klant zal, alvorens een product retour te sturen, een retourformulier aanvragen bij de klantenservice. De klant ontvangt vervolgens een retourformulier.
  9.2 Goederen welke zonder retourformulier ontvangen worden zullen op kosten van de klant retour gestuurd worden.
  9.3 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een retourzending berust bij de klant. De klant draagt er zorg voor dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en altijd verplicht (Aangetkend Verstuurd met Track en Trace.).De kosten voor het ontvangen van onvoldoende gefrankeerde zendingen worden doorberekend aan de klant.
  9.4 Parts Smart zal de klant op de hoogte stellen per e-mail op het moment dat een retourzending ontvangen is.
  9.5 Retourproducten worden uitsluitend vervangen of er wordt er een creditnota gemaakt voor het bedrag dat teruggestort dient te worden op de rekening van de klant. Het bedrag van de creditnota kan niet verrekend worden met een volgende bestelling.

Artikel 10. Levering en uitvoering
10.1 Parts Smart zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen en/of diensten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
10.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Parts Smart kenbaar heeft gemaakt. Parts Smart zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken of indien de bestelde goederen niet op voorraad zijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
10.3 Indien levering van een besteld product of dienst onmogelijk blijkt te zijn, zal Parts Smart zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

Artikel 11. Klachtenregeling
11.1 Parts Smart beschikt over een klachtenprocedure en behandelt een klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Parts Smart, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij Parts Smart ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Parts Smart binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 12. Intellectuele eigendom
12.1 Het is de klant uitdrukkelijk verboden om de goederen waarin eigen intellectuele eigendomsrechten van Parts Smart zelf zijn vervat - waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: productontwerpen, logo’s, productnamen en productverpakkingen - te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 13. Kwaliteit van de diensten
13.1 De klant of derde zal de afgeleverde goederen onmiddellijk na levering controleren op eenvoudig te constateren gebreken, voordat hij tot gebruik overgaat. Eenmaal in gebruik genomen goederen worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst, tenzij de dienst een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.
13.2 Klachten over goederen geven nimmer het recht om betalingsverplichtingen op te schorten.
13.3 Parts Smart is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor fabrieksfouten zoals bijvoorbeeld kleurverschillen. Er kan sprake zijn van kleurverschillen in goederen, dit wil niet zeggen dat de goederen niet aan de gestelde eisen voldoen.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
14.1 Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal Parts Smart alle redelijkerwijs van Parts Smart te verwachten zorg en bekwaamheid aanwenden. Parts Smart is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook doordat zij is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Parts Smart kenbaar behoorde te zijn.
14.2 Parts Smart is niet aansprakelijk voor alle door de klant geleden directe of indirecte schade, gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt met een tekortkoming door Parts Smart dan wel door Parts Smart ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld.
14.3 Indien Parts Smart, met inachtneming van het voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering van Parts Smart voor uitkering in aanmerking komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag van de desbetreffende overeenkomst, zulks te allen tijde met een maximum van €1000,-.
14.4 Indien de klant door Parts Smart geleverde goederen doorverkoopt of uit (mede) door Parts Smart geleverde goederen nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is hij verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op het eerste verzoek van Parts Smart zal de klant aan Parts Smart een kopie van de desbetreffende polis doen toekomen.
14.5 De klant is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Parts Smart heeft het recht om de schade ongedaan te maken en/of te beperken door herstel en/of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.
14.6 De klant vrijwaart Parts Smart tegen alle aanspraken van derden, waarvoor Parts Smart krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.
14.7 De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van Parts Smart berust bij de klant. De klant aanvaardt deze bewijslast.

Artikel 15. Ontbinding en annulering van de overeenkomst
15.1 In alle gevallen waarin Parts Smart door middel van een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de klant ontbindt, is de klant verplicht Parts Smart alle schade, kosten en winstderving te vergoeden en reeds door Parts Smart geleverde goederen aan Parts Smart te retourneren. De goederen blijven voor risico van de klant totdat Parts Smart deze heeft ontvangen en goedgekeurd.
15.2 Tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de klant kan slechts geschieden indien Parts Smart aan deze tussentijdse opzegging wil meewerken.
15.3 Indien de overeenkomst door de klant tussentijds wordt opgezegd is de klant of derde, tenzij anders is bepaald, een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs verschuldigd, zulks onverminderd het recht van Parts Smart om volledige schadevergoeding te vorderen. Bij tussentijdse opzegging door de klant zal Parts Smart geen geld retourneren.

Artikel 16. Opschortingsrecht
16.1 Indien de klant niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem voortvloeit uit deze of enigen andere met Parts Smart gesloten overeenkomst alsmede ingeval van faillissement of surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf van de klant, dan wordt de klant geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Parts Smart het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat aan die verplichting is voldaan of de overeenkomst, vergoeding te vorderen van kosten, schaden en interesten. Ingeval Parts Smart de uitvoering van de overeenkomst opschort dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt, is iedere vordering welke zij heeft of krijgt op klant of derde dadelijk en ineens opeisbaar.
16.2 De klant is gehouden Parts Smart onmiddellijk te informeren indien zich (één van de) in artikel 16.1 genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van overmacht op basis waarvan de klant zijn verplichtingen jegens Parts Smart niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed zijn op de beoordeling van een situatie waarover Parts Smart advies zal geven.

Artikel 17. Persoonsgegevens
17.1 (Persoons)gegevens welke door de klant aan Parts Smart worden verstrekt, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
17.2. Dat de artikelen 17 tot en met 28 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

Artikel 18. Doeleinden van verwerking
18.1. Parts Smart verbindt zich onder de voorwaarden van deze verwerkersovereenkomst in opdracht van de klant persoonsgegevens te werken. Verwerking zal uitsluitend plaats vinden in het kader van de uitvoering van de levering van de goederen en diensten in het kader van de onderliggende overeenkomst en de doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
18.2. Parts Smart de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de klant is vastgesteld. Parts Smart zal de klant op de hoogte stellen van het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorieën van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van Parts Smart tegenover de betrokkenen, zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG, voor zover deze gegevens niet reeds in deze verwerkersovereenkomst of de onderliggende overeenkomst zijn genoemd.
18.3. De in opdracht van de klant te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van de klant en/ of de betreffende betrokkenen.

Artikel 19. Verplichtingen Doctor Mobile
19.1. Ten aanzien van de in artikel 18 genoemde verwerkingen zal Parts Smart zorgdragen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
19.2. De verplichtingen van Parts Smart die uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Doctor Mobile, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
19.3. Het is Parts Smart toegestaan om andere verwerkers in te schakelen. De klant zal hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld.

Artikel 20. Doorgifte van persoonsgegevens
22.1. Parts Smart zal de persoonsgegevens niet verwerken buiten Europa.

Artikel 21. Verdeling van de verantwoordelijkheid
21.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Parts Smart worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
21.2. Parts Smart is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van de klant en onder de uitdrukkelijke (eind) verantwoordelijkheid van de klant. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de klant, verwerkingen voor doeleinden die niet door de klant aan Parts Smart zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Parts Smart uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
21.3. De klant garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze overeenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 22. Beveiliging
22.1. Parts Smart zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen, zoals bedoeld in artikel 32 AVG te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
22.2. Parts Smart heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:
– Beveiliging van computers en software met gebruikersnaam en wachtwoord;
– Beperkte fysieke toegang tot de computers/servers waar de persoonsgegevens zijn opgeslagen;
– Secured communicatie met server (HTTPS/SSL).
22.3. Parts Smart staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Parts Smart zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
22.4. De klant stelt enkel persoonsgegevens aan Parts Smart ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. De klant is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 23. Meldplicht
23.1. In het geval van een beveiligingsinbreuk en/of een datalek in de zin van artikel 33 AVG zal Parts Smart de klant daarover zonder onredelijke vertraging informeren.
23.2. Parts Smart zal de klant waar mogelijk bijstaan in het nakomen van zijn verantwoordelijkheden jegens de toezichthoudende autoriteit en/of betrokkenen zoals bedoeld in artikel 33 en 34 AVG. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

Artikel 24. Afhandeling verzoeken van betrokkenen
24.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot inzage, rectificatie, wissing en/of beperking van de verwerking zoals bedoeld in artikel 15 – 19 AVG, richt aan Doctor Mobile, zal Parts Smart het verzoek zelf afhandelen voor zo ver hij dit zelf kan doen. Zij zal de klant van het verzoek op de hoogte te stellen.
24.2. Parts Smart mag de kosten voor de afhandeling van het verzoek doorbelasten aan de klant.

Artikel 25. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
25.1. Op alle persoonsgegevens die Parts Smart van de Klant ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Parts Smart zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen.
25.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de klant uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te vertrekken.

Artikel 26. Audit
26.1. Parts Smart zal de klant de medewerking verlenen die nodig is voor de in artikel 28 lid 3 onder h AVG bedoelde verantwoordingsplicht. Voor deze werkzaamheden zal een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht, tenzij in de onderliggende overeenkomst anders is overeengekomen.

Artikel 27. Aansprakelijkheid
27.1. De aansprakelijkheid van Parts Smart voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Parts Smart ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Parts Smart voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Parts Smart.
27.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
– schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade’’) of personen;
– redelijke en aantoonbare kosten om Parts Smart ertoe te manen de verwerkersovereenkomst deugdelijk na te komen;
– redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
27.3. De aansprakelijkheid van Parts Smart voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
27.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Parts Smart of haar bedrijfsleiding.
27.5. Tenzij nakoming door Parts Smart blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Parts Smart wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts indien de klant Parts Smart onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Parts Smart ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Parts Smart in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
27.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door de klant tegen Parts Smart die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 28. Duur en beëindiging
28.1. Deze verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat Parts Smart deze nieuwe set algemene voorwaarden naar de klant heeft verzonden.
28.2. De verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
28.3. Zodra de verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Parts Smart alle persoonsgegevens van de klant die bij haar aanwezig zijn deze en eventuele kopieën daarvan binnen redelijke termijn vernietigen.

Artikel 29. Toepasselijk recht
29.1 Op alle met Parts Smart gesloten overeenkomsten of daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag is bevoegd kennis te nemen van het geschil tussen partijen.

Artikel 30. Plaats van uitvoering
30.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Parts Smart, zijnde Den Haag.

Artikel 30. Wijziging
30.1 Parts Smart is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde bepaling(en) treedt/treden in werking op de bij het wijzigingsbesluit aangegeven datum. Op de website van Parts Smart zal na het moment van wijziging een nieuwe versie van de algemene voorwaarden te lezen en downloaden zijn.

Artikel 26. Inwerkingtreding
4.1. Deze Algemene Voorwaarden worden van kracht met ingang van 01-03-2021.

Artikel 27. Reparatieclausule nietigheden
5.1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende opdracht/overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst.
5.2. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
5.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Ó 2021, Parts Smart Shop

Partssmart Neem gerust contact met ons op

OUR LOCATION

navigator

Herengracht 8A, 2511 EH Den Haag

time-sheet

Monday-Friday 9:00-19:00

MORE INFORMATION

call

+31 (06) 1480-4846

email

info@partssmart.nl

SUBSCRIBE

free-delivery

GEEN VERZENDKOSTEN

factureer meer dan € 40 gratis verzending Bij PostNL

credit-cards-payment

ONLINE BETALING

Betalingsmethoden.

24-hours (1)

24/7 SUPPORT

Onbeperkte helpdesk.

shield

100% VEILIG

Bekijk onze voordelen.

exchange

GRATIS RETOUR

Volg of annuleer bestellingen.

Shopping cart

Sign in

No account yet?

Facebook Twitter Instagram Pinterest WhatsApp WhatsApp TikTok
Gebruik cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. In de sectie "Parts Smart Site" gaat u akkoord met het aanvullende gebruik van cookies.
Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account